Three Seas Iniatiative publications

Below we present publications relating to the Three Seas Initiative or the region of the Three Seas Initiative, the authors or co-authors of which are employees of the Institute of Political Sciences of the Polish Academy of Sciences

Note: If the title of an article or other material is underlined, you can download it via the hyperlink.

Publications directly related to the Three Seas Initiative

 • Bajda P., Orzelska-Stączek A., Secuirity Aspects of Cooperation in Central Europe Visegrád group, Bucharest Nine and the Three Seas Initiative, „On-line Journal Modelling the New Europe”, 2021, nr 37, s. 4-23.   
 • Czernicka M., Trójmorze w bułgarskiej polityce bezpieczeństwa, „Przegląd Geopolityczny” 2018, nr 26, s. 142-154.
 • Kowal P.,Czwarte Międzymorze?, „Obóz”, 2016, nr 54.
 • Kowal P., A. Orzelska-Stączek, Inicjatywa Trójmorza: geneza, cele i funkcjonowanie, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN, 2019.
 • Motyka G., R. Wnuk, T. Stryjek, A. F. Baran.: Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1953, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar- Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN-Muzeum II Wojny Światowej, 2012. 
 • Legucka A., A. Orzelska-Stączek, Estonia’s vision of the Three Seas Initiative, „Sprawy Międzynarodowe”, 2020, nr 2, s. 11-21.
 • Olszowska K. W. (ed.), Konteksty dla Trójmorza: Turcja, Bałkany Zachodnie i Europa Środkowa w polityce międzynarodowej, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, 2020.
 • Orzelska-Stączek A., Inicjatywa Środkowoeuropejska a Trójmorze – odmienne koncepcje współpracy w Europie Środkowo-Wschodniej, „Studia Polityczne” 2018, nr 1, s. 149-169.
 • Orzelska-Stączek A.,Inicjatywa Trójmorza w świetle teorii realizmu. Polityczne aspekty nowej formy współpracy dwunastu państw, „Sprawy Międzynarodowe” 2019, nr 1, s. 131-155. 
 • Orzelska-Stączek A., New wave of regional cooperation in Central Europe as a response to new threats, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 2020, z. 1, s. 79-97.
 • Orzelska-Stączek A., Polska jako lider inicjatywy Trójmorza? Rola Polski we współpracy dwunastu państw, [w:] K. Sierzputowska., S. Sadowski, A. Kotowski, K. Garczewski (ed.), Wielowektorowość polskiej polityki bezpieczeństwa w XXI wieku. Wybrane aspekty, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2021, s. 123-138. 
 • Orzelska-Stączek A., Ukielski P., Inicjatywa Trójmorza z perspektywy jej uczestników, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN, 2020.
 • Orzelska-Stączek A., The Three Seas Initiative as an opportunity and a challenge for small states, DOI: 10.4324/978100, In book: Small states within the European Union. Challenges – dilemmas – strategies/ ed. Piotr Bajda Warszawa 2023.
 • Ukielski P., Inicjatywa Trójmorza w polskiej polityce zagranicznej, „Studia Europejskie” 2018, nr 2, s. 45-58.
 • Orzelska-Stączek A., Ukielski P., Inicjatywa Trójmorza z perspektywy jej uczestników, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN, 2020.
 • Roszkowski W., Dwanaście państw Trójmorza, [w:] P. Kowal, A. Orzelska-Stączek, Inicjatywa Trójmorza: geneza, cele i funkcjonowanie, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN, 2019, s. 97-123. 
 • Roszkowski W., Cultural Heritage of East Central Europe. A Historical Outline, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Jagiellońskiego-Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN, 2015.
 • Roszkowski W., East Central Europe. A Concise History, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Jagiellońskiego-Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN, 2015.
 • Sprūds A., Vargulis M. (ed) Three Seas Initiative: Mapping National Perspectives, Riga:  Latvian Institute of International Affairs, 2022.
 • Traba R. (ed.): Akulturacja/asymilacja na pograniczach kulturowych Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku, t. 1. „Stereotypy i pamięć”, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN-Niemiecki Instytut Historyczny, 2009.
 • Ukielski P., Mapa Trójmorza. Przegląd punktów wspólnych i rozbieżności w polityce 12 państw regionu, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, Raport 3/2016.
 • Zbaraszewska A., B. Dziewiałtowski-Gintowt (ed.), Inicjatywa Trójmorza w wymiarze historycznym, geopolitycznym i gospodarczym, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, 2019.
 • Zbińkowski G., The Three Seas Initiative and its Economic and Geopolitical Effect on the European Union and Central and Eastern Europe, „Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe”, 2019, nr 2, s. 106-119. 

Publications relating to the region of the Three Seas Initiative

 • Fiszer J. M.,  Efekty transformacji ustrojowej i integracji państw Europy Środkowo-Wschodniej z Unią Europejską, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2016, nr 2, s. 97-124. 
 • Fiszer J. M., A. Chojan, P. Olszewski (ed.) Place and Role Visegrád Group Countries in the European Union, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN, 2019.
 • Kamiński A. Z. (ed.), Polityka bez strategii. Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej i Polski w perspektywie ładu globalnego, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN, 2008. 
 • Orzelska-Stączek A., Współpraca regionalna w Europie Środkowo-Wschodniej w polskiej polityce zagranicznej, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2015, nr 2, s. 238-262.
 • Roszkowski W., Cultural Heritage of East Central Europe. A Historical Outline, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Jagiellońskiego-Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN, 2015.
 • Roszkowski W., East Central Europe. A Concise History, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Jagiellońskiego-Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN, 2015.
 • Roszkowski W., Land Reforms in Central-East Europe after World War I, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN, 2019.
 • Roszkowski W., Kofman J. (ed.): Słownik Biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku, Warszawa: Wydawnictwo  Instytutu Studiów Politycznych PAN-Oficyna Wydawnicza RYTM, 2004.
 • Traba R. (ed.): Akulturacja/asymilacja na pograniczach kulturowych Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku, t. 1. „Stereotypy i pamięć”, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN-Niemiecki Instytut Historyczny, 2009.
 • Ukielski P., Europa Środkowa w polskiej myśli politycznej po 1989 roku, [w:] Waingertner P. (ed.) Polska wobec południowych sąsiadów w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego-Centrum Europejskie Natolin, 2019, s. 115-138.
 • Wojnicki J., Czernicka M. (ed.), 100 lat relacji dyplomatycznych między Polską, a Bułgarią, Warszawa: Ambasada Republiki Bułgarii Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, 2019. 
 • Żelichowski R. (ed.) Pierwsza pięciolatka. Małe państwa Europy Środkowo-Wschodniej w Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN, 2010.

The Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences has also published a special issue of the journal Sprawy Międzynarodowe (International Affairs) devoted to the Three Seas Initiative which you can find at:

http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/sm/issue/view/39

Development of research on the Three Seas Initiative and the Three Seas Initiative Fund Project implemented at the Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences ul. Polna 18/20, 00-625 Warszawa